Industri Energi sine nettsider

Tariff: Merkantil

Forhandlingsdelegasjonen ble også her redusert pga. smittevern og bestod fra Industri Energi av Aud Helene Halvorsen, Vækerø og Arve Både, Sunndal.

  • Det foretas en individuell regulering per 1.juni 2021 innenfor en ramme på 3, 0 % av lønnsmassen. Rammen benyttes individuelt.
  • Det vil kunne tilstås «alders- og kvalifikasjonstillegg» til ansatte med høyere utdanning etter samme forutsetninger som øvrige tilsvarende grupper i selskapet. Rammen benyttes individuelt.
  • Det forutsetter differensiering innenfor avtalt ramme ovenfor iht. HRB11
  • Skift- og helligdagstillegg som øvrige
  • Bedriften vil regulere de administrativt fastlagte godtgjørelser knyttet til bilgodtgjørelse og reisekompensasjon i samsvar med årets generelle ramme

Protokolltilførsel

  • HRB13 endres slik at det fremgår at skifttillegg og den faste økonomiske delen av vakttillegg i henhold til særavtale inngår i bonusgrunnlaget
  • Bedriften vil involvere tillitsvalgte for ALT/IE i forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsform «post Covid-19» jf. Reglene for informasjons- og drøftingsplikt i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtaler.
  • Bedriften har fått tilbakemelding om at kommunikasjonen mellom ledere og ansatte om stillingsinnhold og lønnsnivå ikke alltid er god nok. Dette til tross for det finnes bestemmelser i bedriften om lønnsavtaler mv. Bedriften vil i tiden fremover legge til rette for at lederes forpliktelser i forbindelse med lønnssamtaler blir kommunisert tydelig gjennom opplæringsaktiviteter og informasjon.
  • Bedriften vil endre sin praksis når det gjelder utbetaling av feriepenger (lønn som forskutteres av bedriften), slik at feriepenger opptjenes av sykepenger som utbetales frem til maksdato. Det forutsettes på vanlig måte at arbeidstakeren har rett til sykepenger fra Folketrygden.
  • Industri Energi/ALT sine medlemmer skal ikke komme dårligere ut enn andre grupper/foreninger i bedriften.