Industri Energi sine nettsider

Tariff 2018 AKF – TVIST!

Det ble ikke enighet mellom partene da forhandlingsutvalget i AKF sammen med de andre Hydroforeningene var i Oslo 4. til  6.juni  for årets lokale lønnsforhandlinger. Dermed ble det skrevet tvisteprotokoll. Siden det ikke ble enighet i årets oppgjør, gjøres siste framlagte protokollforslag gjeldende. Det er det som her blir presentert. Vi kommer til å markere uenigheten i oppgjøret med et brev til toppledelsen ved Svein Richard Brandtzæg og forbeholder oss retten til å vurdere konsekvensene av uenigheten fortløpende.

 

 

De sentrale forhandlingene gav 1.9 % økning i skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse.
En fagarbeider på 6-skift med 20 års ansiennitet vil med dette får en årlig lønnsøkning på ca. kr 16000,- pluss eventuelt kompetansetillegg.

Oppgjøret gir ca. 3,1 % lønnsøkning. *Sonetillegg 1 blir lagt inn i grunnlønn med 3.000,- og gjøres dermed gjeldende for alle operatører. Spesialttilleggene øker med 5,9 %.

 

                                         2016          økning           2017
Grunnlønn u/fag       377.500,-    15.500,-     393.000,-
Grunnlønn m/fag      413.300,-    17.000,-     430.000,-

* Som følge av den ekstraordinære økningen i grunnlønna, bortfaller sonetillegg 1, mens sonetillegg 2 reduseres til kr 3 000 per år, jfr. pkt. 2.7 i særavtalen.

 

                                                 2017          økning     2018
Helkontinuerlig 6-skift      74.000,-   1.450,-   75.450,-
Døgnkontinuerlig 4-skift   57.250,-   1.100,-    58.350,-
2-skiftarbeid (m/helg lør/søn) 54.400,- 1.050,- 55.450,-
2-skiftarbeid (m/helg lør.) 45.400,-   900,-    46.300,-
2-skiftarbeid (u/helg)          32.450,-   650,-      33.100,-

AMBS kompensasjonssystem i særavtalens pkt. 2.5.1 reguleres med virkning fra 1. juni 2018. Nye årssatser er:

Nivå A Fleksibel operatør                                6.300,-

Nivå B Fagoperatør m/utvidet ansvar          16.500,-

Nivå C Fagoperatør med særskilt ansvar      23.150,-

Nivå D Handlingsansvarlig                              35.900,-

Nivå D Spesialist                                                 35.900,-

 

1. operatørtillegget ved Hydro Aluminium Rolled Products AS:

økning                      2018

Klasse 2:                           kr 1 000                     10.100

Klasse 3:                           kr 1 000                      13.800

Klasse 4:                           kr 1 000                      16.100

Klasse 5:                           kr 2 000                       28.000

Klasse 6:                          kr 2 000                      individuell

Helligdagsgodtgjørelse 2100,- (2060,- økning på 40,-)
De sentrale og lokale tilleggene gjørs gjeldende fra 1. april.

Særavtalen:

  • *Sonetillegg 1 (2.570,-) vil bli tatt bort i år og grunnlønn økes med 3.000,- i tillegg til de fremforhandlede 12.500,-/14.000,- Sone 2 (5.930,-) blir redusert til 3.000,-. Intensjonen er at neste år vil resten av sone 2 overføres til grunnlønn.
  • I henhold til særavtalen vil fagbrev 2 gi en økning på kroner 750,-

Protokolltilførsler:

  1. Partene har drøftet muligheten av å foreta endringer i særavtalens bestemmelser om overtid og faktorkompensasjon. Det er enighet om å nedsette et utvalg, som skal vurdere alternative løsninger. Eventuelle omforente løsninger legges frem for partene før neste års lokale lønnsoppgjør.
  2. Partene har drøftet særavtalens bestemmelser vedrørende teknisk fagskole, og er enige om å konkretisere dagens formuleringer i pkt. 2.3 i særavtalen slik at det blir klarere i hvilke tilfeller det skal kompenseres for slik utdannelse. Arbeidet skal være avsluttet innen 1. oktober 2018.
  3. Partene er enige om å foreta endringer i særavtalens pkt. 3.2.7 – Nattarbeid/avspasering, slik at bestemmelsen blir i samsvar med kravene i AML. Arbeidet skal være avsluttet innen 1. oktober 2018.
  4. De tillitsvalgte presiserte at deres medlemmer på individuell avlønning ikke må komme dårligere ut i årets oppgjør enn andre foreninger i Hydro.
  5. Partene er enige om å regulere årssatsene i AMBS kompensasjonssystem med 50 prosent av årets økning av satsene per 1. januar 2019. Økningen vil bli hensyntatt ved lokale lønnsforhandlinger i 2019.
  6. De tillitsvalgte beklager at det ikke ble enighet i året lønnsoppgjør. De tillitsvalgte er villige til å gjenoppta forhandlingene dersom det finnes grunnlag for dette.