Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret 2019

AKF

IE og Hydro ble enige om følgende:

Grunnlønn økes med 14.125* og fagtillegget med kroner 1.400,-

* Fast sonetillegg 2 på kroner 3.000,- bortfaller og går inn i grunnlønnen som en del av fjorårets lønnsoppgjør. I KRM får alle sone 2 og dette året vil derfor ikke 1.operatørtillegget økes, men det er protokollført at AMBS- og 1.operatørtilleggene vil fremover følges i samme mønster. AMBS tilleggene økes med kroner 500,-

Skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse øker med 3%.

Ansiennitet 20 år øker med kroner 2000,-.

Kompetanseheving med relevant fagskole kompenseres med et helt fagbrevtillegg for 120 poeng og halvt tillegg ved 60 poeng når en ikke har fagbrev. Når en har fagbrev gis det halvt fagbrevtillegg ved 120 poeng og kvart fagbrevtillegg ved 60 poeng. Det i tillegg til evt. fagbrev 2

Fast vakttillegg blir gjort pensjonsgivende etter avsjekk med lovverket. Oppsigelsesfrist for avtalt prøvetid er satt til en måned ellers gjelder 3 måneder gjensidig oppsigelsesfrist, begge gjelder fra første dag i måneden. Endringer ift. fri med lønn ved overtidsarbeid mellom kl. 23 og 6.

Engangskompensasjon for avkortning på tidligere oppgjør på kroner 2.000,- blir betalt ut på junilønn. Gjelder fast ansatte før 1.januar 2017, ikke pensjonister fratrådt før 1.juni 2019 og ansatte som er i oppsigelse.

De sentrale tilleggene blir gjort gjeldende fra 1.april og de lokale fra 1.juni 2019.

Se mer info i Alnorarbeideren 3/19!

MERKANTIL

Hovedpunkter:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 5.000,- pr år gjeldende fra 1.april (pro rata for deltid)
  • Individuell regulering innenfor en ramme på 2,0 % av lønnsmassen, gjeldende fra 1. juni
  • Ramme for «vedlikehold» på 0,2 % av lønnsmassen til ansatte uten høyere utdanning. Rammen benyttes individuelt. Det vil kunne tilstås «alder- og kvalifikasjonstillegg» til ansatte med høyere utdanning etter samme forutsetninger som øvrige tilsvarende grupper i selskapet.
  • Ansatte vil motta en engangsutbetaling på kr. 2.000,- pga. effekten av feriepengeberegningen i 2017 da hele lønnstillegget skulle gjøres gjeldende fra 1. april.
  • Det forutsettes differensiering innenfor den avtalte rammen ovenfor iht. HRB11
  • Skifttillegg nye satser som resten av IE
  • Bedriften vil regulere de administrativt fastlagte godtgjørelser knyttet til bilgodtgjørelse og reisekompensasjon i samsvar med årets generelle ramme.
  • Endringer i oppsigelsesfrister og fri med lønn ift. nattarbeid som resten av IE.

BILFINGER

Den 7. og 8. mai var Bilfinger i Porsgrunn for sine lønnsforhandlinger og ble enige om følgende oppgjør:

Nye lønnssatser pr 1.juli 2019 (ink. sentralt tillegg kr. 4.875,- som gjøres gjeldende fra 1.april):

Begynnerlønnsatsen for operatører økes med                                     kr. 13.800,-

Begynnerlønnsatsen for fagoperatør økes med                                   kr. 13.800,-

FK 1B El/Aut sertifikat økes med                                                            kr.   2.000,-

FK 2C BAS/Avløser/Koordinator økes med                                          kr.   3.000,-

FK 2F Sveisespesialist økes med                                                              kr.   1.500,-

Skifttillegg og helligdagsgodtgjørelsen reguleres i henhold til elektrokjemisk overenskomst.

Protokolltilførsel:

Særavtalen pkt. 2.13 Funksjons- og kompetansesystem

Partene er enige om å innføre et nytt FK-tillegg på nivå 2 som skal brukes til å kompensere spesialkompetanse innen mekaniske fag. Arbeidet med dette skal sluttføres innen september 2019.