Industri Energi sine nettsider

Hydro avvikler bedriftsforsamlingen‎

Norsk Hydro ASA har inngått avtale med selskapets fagforeninger om å avvikle bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA.‎

Hydro har vært i dialog med fagforeningene høsten 2021 om medarbeiderdemokratiet i en større sammenheng, og som en del av denne dialogen er det blitt enighet med fagforeningene om at bedriftsforsamlingen skal avvikles.‎
‎Avtalen vil være underlagt generalforsamlingens godkjennelse i mai. Oppløsningen av bedriftsforsamlingen vil tre i kraft fra og med slik godkjenning.‎
‎Dersom avtalen godkjennes av generalforsamlingen, økes antall tillitsvalgde i styret i Norsk Hydro ASA fra tre til fire representanter.‎
‎I tillegg skal det etableres ansattes representasjon i styret i Hydro Aluminium AS og Hydro Energi AS. Prosessen med valg av tillitsvalgt vil snart bli igangsatt.
‎OM BEDRIFTSFORSAMLINGEN‎
‎Bedriftsforsamlingen er et særpreget norsk styrende organ, som etter allmennaksjeloven utøver tilsyn med styret. Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA består av atten medlemmer. Tolv velges av generalforsamlingen, mens seks velges av og blant konsernets ansatte i Norge. Det faller inn under bedriftsforsamlingens myndighet å velge styret i selskapet og fastsette deres godtgjørelse. Dersom bedriftsforsamlingen avvikles, vil fullmakten til å velge aksjonærvalgte styremedlemmer i Norsk Hydro ASA og fastsette styrehonoraret gjelde generalforsamlingen.‎
(Hydro Workplace)