Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2020

Den 19.-21.oktober var Sten Roar Martinsen og Margunn Sundve på Sundvollen i et forsinket lokalt lønnsoppgjør pga. pandemien. Fra sentralt oppgjør er kroner 975,- og 4% på skift- og helligdagstillegg som blir gjeldende fra 1.april. Lokalt oppgjør er gjeldende fra 1.juni og rammen er på 1,65%

AKF

IE og Hydro ble enige om følgende:

Grunnlønn økes med kroner 7.000,- (975.- pluss 6.025,-)

Fagtillegg økes med 700,-

Ansiennitet 20 år økes med 1.000,-

Skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse øker med 4% (Elektrokjemiske forhandlinger, gjeldende fra 01.05.2020)

a)HRB03 endres slik at det fremgår at ansatte med omsorg for barn, har rett til permisjon med lønn i inntil 3 dager når det er nødvendig for barnets tilvenning i barnehage.

b)HRB04 oppdateres slik at det fremgår at skiftgående personell som reiser i sitt friskiftdøgn vil få godtgjort reisetid etter reglene om reiser i helg. I slike tilfeller kompenseres ikke reisetiden på andre måter.

c)Det er ønskelig å oppmuntre til relevant fagskoleutdanning også på 30 studiepoeng. Ny bestemmelse i pkt. 2.3 innføres i samsvar med dagens ordlyd og systematikk. Det lages en tabell i særavtalen som viser kompensasjon for 30, 60 og 120 relevante studiepoeng.

d)Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal drøfte hvordan det kan legges til rette for at flere eldre skiftarbeidere kan stå i helkontinuerlige skiftordninger.

e)Partene utarbeider retningslinjer for godtgjørelse for deltagelse i Teamsmøter m.v. i fritiden skal i henhold til HRB04.

f)I særavtalens pkt. 2.4 endres overskriften fra «Fagbrev 2» til «Relevante fagbrev». Teksten i punktet endres til «Det betales med 50 % av fagtillegget i de tilfeller operatøren har mer enn ett relevant fagbrev som omfattes av listen som er godkjent i Sentralt operatørutvalg».

Protokolltilførsel:

 1. Foreningene i Industri Energi ser med bekymring på at forslaget/kravet om en lik kronesum til samtlige som er omfattet av Hydro forhandlingene ikke er imøtekommet i noen som helst grad ved årets forhandlinger.
 2. Industri Energi sine medlemmer skal ikke komme dårligere ut enn andre grupper/foreninger i bedriften, Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake i forhandlinger om noe slikt skulle skje.

Internt i Industri Energi er foreningene enige om å arbeide videre med arbeidet for 12 månedslønninger.

Se mer info i Alnorarbeideren nr. 14/20!

 

BEREDSKAP

Satsene blir endret med samme ramme som resten av oppgjøret. I tillegg er det kommet inn i beredskapsprotokollen ved helsemessige og/eller organisasjonsmessige årsaker blir det nedtrapping på beredskapstilleggene i 30 mnd., under forutsetning av sammenhengende 30 mnd. i beredskapen. Foreningen har lagt frem krav om fast ambulansepersonell avlønnes som øvrig mannskap. Beredskapsprotokollen er for Karmøy, Sunndal og Husnes.

MERKANTIL

 1. Det foretas en individuell regulering per 1.juni 2020 innenfor en ramme på 1,65% av lønnsmassen.
 2. Rammen benyttes individuelt. Det vil kunne tilstås «alders- og kvalifikasjonstillegg» til ansatte med høyere utdanning etter samme forutsetning som øvrige tilsvarende grupper i selskapet.
 3. Det forutsettes differensiering innenfor den avtalte rammen ovenfor iht. HRB11
 4. Skift- og helligdagstilleggene reguleres likt øvrig Industri Energi
 5. Bedriften vil regulere de administrativt fastlagte godtgjørelsene knyttet til bilgodtgjørelse og reisekompensasjon i samsvar med årets generelle ramme.
 6. Forhandlingene er basert på en forutsetning om at partene i det sentrale oppgjøret kommer til enighet om en ny overenskomst som ikke påvirker rammen for det lokale oppgjøret.

Protokolltilførsel:

 1. HRB03 endres slik at det fremgår at ansatte med omsorg for barn, har rett til permisjon med lønn i inntil 3 dager når det er nødvendig for barnets tilvenning i barnehage.
 2. Konsekvensen av pandemien har ført til et behov for å se på ulike sider ved det å arbeide hjemmefra. Bedriften vil invitere tillitsvalgte til drøftelser om dette innen januar 2021.

Protokolltilførsel:

 1. Industri Energi/ALT sine medlemmer skal ikke komme dårligere ut enn andre grupper/foreninger i bedriften. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake i forhandlinger om noe slikt skulle skje.
 2. *Industri Energi/ALT er sterkt misfornøyd med a bedriften avviser kravet om et vedlikeholdstillegg på 0,5% utenfor rammen, for å opprettholde og bevare intensjonen i lønnssystemet.

BILFINGER

Den 14. og 15. oktober var Bilfinger i Porsgrunn for sine lønnsforhandlinger og ble enige om følgende oppgjør:

Nye lønnssatser pr 1.juli 2020 (inkludert  sentralt avtalte tillegg kr. 975,- som gjøres gjeldende fra 01.04.2020):

Begynnerlønnsatsen for operatører økes med                                     kr. 5.750,-

Begynnerlønnsatsen for fagoperatør økes med                                   kr. 5.750,-

FK 1B El/Aut sertifikat økes med                                                            kr.   1.000,-

FK 1A, 2 sveisemetoder økes med                                                            kr. 500,-

FK 2F Sveisespesialist økes med                                                              kr.   500,-

Det etableres et nytt variabelt FK 2G tillegg: Lede forriglingstester og test av El-sikkerhetssystemer

Skifttillegg og helligdagsgodtgjørelsen reguleres i henhold til elektrokjemisk overenskomst. (4%)

Det blir også gjennomgang av FK tillegg og særavtalen s pkt. 2.13 funksjons- og kompetansesystem. Timeregistrering på egen telefon og reisebestemmelser.